คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มรย. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอำเภอเบตง

วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีใหม่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเป็นเมืองแห่งสีสันภายใต้ยุทธศาสตร์ "สะอาด สะดวก สงบ สวยงาม" ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมการประชุมครั้งนี้ถึง 57 กลุ่ม อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น ณ ห้องประชุมไกรลาส ที่ว่าการอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่