คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรมการท่องเที่ยวศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งเรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer:NT) ฯ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด