คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รางวัลประกวดผลงาน เยา่วชนสานต่อพระราชดำริ โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่น 10 จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รางวัลประกวดผลงาน เยา่วชนสานต่อพระราชดำริ โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่น 10 จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แกลเลอรี่