คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก.รายงานผลการดำเนินการสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

วันนี้ (15 ตุลาคม 2563 ) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประขุมรายงานผลการดำเนินการ โครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุม และ ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อรายงานผลการดำเนินการของสาขา ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่