คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุม บุคลากรสายสนับสนุนงานบริหาร

14 ตุลาคม 2563 ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดุษฏี นาคเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ประชุม บุคลากรสายสนับสนุนงานบริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

แกลเลอรี่