คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้บริหาร ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์โสภณ พฤกษวานิช อดีตอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

14 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์โสภณ พฤกษวานิช อดีตอาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ ณ ศาลาฉวานุเคราะห์ วัดพุทธภูมิพระอารามหลวง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่