คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วจก. ติดตามผลการดำเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ (12 ต.ค.63) อาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และอาจารย์สุธิดา เลขาวิจิตร์ ประธานหลักสูตรสาขาการตลาด และดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์ อาจารย์สาขาการตลาดคณะวิทยาการจัดการ ประชุมติดตามผลการดำเนินการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย โดยมี อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ (สวพ.) ชั้น  3 อาคาร 4

แกลเลอรี่