คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดร.เพ็ญนภา เกี้อเกตุ อาจารย์ประจำสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการได้รัโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

ดร.เพ็ญนภา  เกี้อเกตุ อาจารย์ประจำสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการได้รัโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ จาก รศ.ดร.ช่วงโชติ  พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นด้าน "นักวิจัยรุ่นใหม่" งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ ห้องซาลัค มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่