คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รศ.อัปสร อีซอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการได้รัโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

รศ.อัปสร  อีซอ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการได้รัโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ จาก รศ.ดร.ช่วงโชติ  พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นด้าน "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ ห้องซาลัค มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่