คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ จาก รศ.ดร.ช่วงโชติ  พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับรางวัล นักวิจัยดีเด่นด้าน "การพัฒนาท้องถิ่น" งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ ห้องซาลัค มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่