คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรตินักพัฒนาและบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น “ดีเด่น”

ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรตินักพัฒนาและบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น “ดีเด่น” ประจำปี 2560 - 2562 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัด ยะลา

แกลเลอรี่