คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี ได้รับประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

ผศ.ดร.นันทรัตน์  นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ จาก ผศ.ดร.สมบัติ  โยธทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ งานเสวนาการขับเคลือนงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จัดโดยสถาบันวิจััยและพัฒนาชายแดนใต้ ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่