คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

อาจารย์ ผศ.ดร.ชมพูนุท  ศรีพงษ์ อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ จาก ผศ.ดร.สมบัติ  โยธทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับรางวัล The PERF YRU 2018 Personality Ethics Relationship and Friendship ณห้องประชุมเซอรา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่