คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ ผศ.ปวีนา เจ๊ะอารง ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ

อาจารย์ ผศ.ปวีนา  เจ๊ะอารง  อาจารย์สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้รับประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ จาก ผศ.ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รางวัลระดับดีมาก การนำเสนอผลงานประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรณที่ 21  เรื่อง "We Will Survive By PROJECTs 21 st Cent. (กิจกรรม KM YRU FORUM 2018)"

แกลเลอรี่