คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ ดร.ละออ มามะ ได้รับประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

อาจารย์ ดร.ละออ  มามะ อาจารย์สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ได้รับประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ จาก ผศ.ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รางวัลระดับดีมาก การนำเสนอผลงานประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรณที่ 21  เรื่อง "การจัดการเรียนการสอน Work-Integrated Learning (WIL) (กิจกรรม KM YRU FORUM 2018)"

แกลเลอรี่