คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศ Pitching Startup คว้ามา ได้ 3 รางวัล

19 – 21 เมษายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ชนะเลิศ Pitching Startup มีนักศึกษาเข้าร่วม 7 คน คว้ามา ได้ 3 รางวัล คือชนะเลิศ และชมเชย 2 รางวัล ในโครงการ สร้างและพัฒนาเพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และสุขภาพ” (INNOVATION CAMP FOR HEALTH AND WELLNESS) ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยนักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 100 คน จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม 51C402 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แกลเลอรี่