คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท (ภาคบรรยาย)

สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท (ภาคบรรยาย)  ในหัวข้อ  กระบวนการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ โดย นายสาเหะเกาซัร เดร์แม

แกลเลอรี่