คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท (ภาคบรรยาย)

 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ประเภท (ภาคบรรยาย) ในหัวข้อ อินโฟกราฟฟิคเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) โดย นายอับดุรเราะฮ์มาน เจ๊ะเลาะ

แกลเลอรี่