ภารกิจของคณะ

5 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจ

คณะวิทยาการจัดการ เป็นหนึ่งในเจ็ดส่วนราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภักยะลา ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เป็นหน่วยงานวิชาการที่มีภารกิจหลัก ได้แก่ การผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน นอกจากนั้นยังมีภารกิจอืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯให้ดำนินงานดังนี้

1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามระบบ

2. พัฒนาองค์กร สร้างระบบประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

4. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้สู่ชุมชน

5. บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม