คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แผนการดำเนินงานประจำปี 60