คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ แจ้งสิทธิคุ้มครองนักศึกษา กรณีเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนน

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ แจ้งสิทธิคุ้มครองนักศึกษา กรณีเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนน

แกลเลอรี่