รายงานวิจัยปี 2558-2560

28 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย

ภาพรวมทุนอุดหนุนการวิจัยปี 2558-2560


แหล่งงบประมาณ

จำนวนเรื่อง

จำนวนเงิน

งบประมาณแผ่นดิน

11

3,057,080

งบประมาณบำรุงการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

37

1,099,480

งบประมาณบำรุงการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

69

1,065,500

รวม

117

5,222,060


 

แยกงบประมาณเป็นราย ปี

ประจำปี 2558


แหล่งงบประมาณ

จำนวนเรื่อง

จำนวนเงิน

งบประมาณแผ่นดิน

4

1,775,000

งบประมาณบำรุงการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

12

235,220

งบประมาณบำรุงการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

12

300,000

รวม

 

2,310,220

 

ประจำปี 2559


แหล่งงบประมาณ

จำนวนเรื่อง

จำนวนเงิน

งบประมาณแผ่นดิน

3

1,427,100

งบประมาณบำรุงการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

19

657,200

งบประมาณบำรุงการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

24

303,000

รวม

46

2,387,300

 

ประจำปี 2560


งบประมาณ/แหล่งทุน

จำนวนเรื่อง

จำนวนเงิน

งบประมาณแผ่นดิน

4

1,452,480

งบประมาณบำรุงการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

6

207,060

งบประมาณบำรุงการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

33

462,500

รวม

2,122,040


 

ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ปี

จำนวนเรื่อง

2558

19

2559

28

2560

41


แยกเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ปี 2560

แหล่งตีพิมพ์

จำนวน เรื่อง

หมายเหตุ

2558

2559

2560

 

ผลงานได้รับการจดลิขสิทธิ์

0

0

5

 

ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

0

1

0

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ที่อยู่ใน TCI กลุ่ม 1

0

1

3

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ที่อยู่ใน TCI กลุ่ม 2

1

1

2

 

บทความวิชาการจากประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

1

2

2

 

บทความวิชาการจากประชุมวิชาการระดับชาติ

17

23

29

 

รวม

19

28

41