หลักสูตรที่เปิดสอน

18 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการ ผลิตบัณฑิต 2 ประเภท คือ ภาคปกติ และภาค กศ.บป. โดยผลิตใน 2 ระดับ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 

ระดับปริญญาตรี  2 หลักสูตร
1) หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ผลิต 2 สาขา ได้แก่ 
1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อดิจิทัล 

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 8 หลักสูตร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                                                                  
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด    
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี    
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว      
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ              
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  

 หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรใหม่กำหลังพัฒนา
1. หลักสูตรการบัญชีมหาบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์