คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

เรียนรู้เพื่อปัญญา เสริมคุณค่าด้วยการสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรมเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้สู่สากล

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามระบบ

2. พัฒนาองค์กร สร้างระบบประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

4. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้สู่ชุมชน

5. บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม