ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

24 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

เรียนรู้เพื่อปัญญา เสริมคุณค่าด้วยการสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรมเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้สู่สากล

พันธกิจ

การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาของคณะวิทยาการจัดการกำหนดพันธกิจ ไว้ดังนี้

  1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามระบบ และผลิตบัณฑิตตามมาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นบัณฑิตนวัตกร
  2. ส่งเสริมและผลักดันการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นชุมชนแห่งนวัตกรรมสู่สากล
  3. พัฒนาการบริหารจัดการคณะด้วยนิเวศนวัตกรรม สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน