บุคลากร

ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านบัญชี (Accounting)
- ด้านภาษีอากร (Taxation)
- วิจัยทางการบัญชี (Accounting research)
- ด้านการบริหารธุรกิจ (Business management)
- ด้านการตลาด (Marketing)
- ด้านการท่องเที่ยว (Tourism)

ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล
(รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic management)
- การจัดการรีสอร์ท (Resort Management)

ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านบัญชี (Accounting)
- ด้านภาษีอากร (Taxation)
- วิจัยทางการบัญชี (Accounting research)

ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- Information and Communication Technology for Education
- Management Information System
- Human Performance Technology

ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง
(ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : [email protected]


ดร.อมาตย์ สูหลง
(หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

Compressive Sensing, Speech Enhancement, Digital Signal Processing

อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร
(หัวหน้างานจัดการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern trade Business management)
- การวางแผนภาษีบุคคล (Personal tax planning)

นายนาซือรี เต๊ะกาแซ
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ การเบิกจ่ายด้านการเงิ

นายอับดลอาซิด สะอิ
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


นายฮาซัน นาวานิ
(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]