ค่านิยมร่วม

18 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ค่านิยมร่วม (Shared Values) : OIC = สร้างโอกาส สร้างนวัตกรรม  สร้างชุมชน

 O  Opportunity     สร้างโอกาส
 I  Innovation    สร้างนวัตกรรม
 C  Comunity    สร้างชุมชน