คณะกรรมการประจำคณะ

18 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1  อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ  ลิ่วคุณูปการ   รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ประธานกรรมการ
2  ผู้ช่วยศาสราจาย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองประธานกรรมการ
3  ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4  นายธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5  นางสาวพิจิตรา เรืองวัฒนไพศาล  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6  นายอับดุลเลาะ เจ๊ะอุบง  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7  นายฏาวิ กูลณรงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8  นายอุปถัมภ์ ศิริไชย  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9  นายชารีฟ เด่นสุมิตร  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10   อาจารย์ ดร.นิมารูนี  หะยีวาเงาะ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
11  อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
12  รศ. ดร.นัทที  ขจรกิตติยา   อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
13  อาจารย์อัลอามีน มะแต   อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
14  ผศ.นิชาภัทรชย์  รวิชาติ  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
15  อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
16  ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง  ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี    คณะวิทยาการจัดการ เลขานุการ
     
     
     


สั่งแต่งตั้งปี 2564 [[รายละเอียด]]

สั่งแต่งตั้งปี 2561 [[รายละเอียด]]

คำสั่งแต่งตั้งปี 2559 [[รายละเอียด]]