คณะกรรมการประจำคณะ

18 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1  อาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ  ลิ่วคุณูปการ   รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ประธานกรรมการ
2  ผู้ช่วยศาสราจาย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองประธานกรรมการ
3  นายกันต์พงษ์  ลิ่มกาญจนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4  นายซูดิน  โรจนอุดมศาสตร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5  ดร.ณพพงศ์  ธีระวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6  นายนิอันนุวา  สุไลมาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8  นายราเมศ  รัตนอรุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9  นางสาวสุวิกรานต์  แสงแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10   นายอับดุลเลาะ  เจะอุบง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11  ร้อยตำรวจตรี อุดม  ลักษณะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12  นายอุปถัมภ์  ศิริไชย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13  อาจารย์ ดร.นิมารูนี  หะยีวาเงาะ   รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
14  อาจารย์ ศุภาวิณี  กิติวินิต ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว กรรมการ
15  อาจารย์สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรรมการ
16  รศ. ดร.นัทที  ขจรกิตติยา   อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
17  ผศ. ดร.ฐานกุล  กุฏิภักดี   อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
18   ผศ.นิชาภัทรชย์  รวิชาติ  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
19  อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
20 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี    คณะวิทยาการจัดการ เลขานุการ

 

คำสั่งแต่งตั้งปี 2561 [[รายละเอียด]]
คำสั่งแต่งตั้งปี 2559 [[รายละเอียด]]