คณะกรรมการบริหารคณะ

18 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     ประธาน                                   
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ     กรรมการ                               
3. รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา     กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ
5. ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี     กรรมการ
6. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต     กรรมการ
7. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ     กรรมการ
8. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี     กรรมการ
9. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      กรรมการ
10. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด     กรรมการ
11. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ     กรรมการ
12. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว     กรรมการ
13. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ     กรรมการ
14. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     กรรมการ
15. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล     กรรมการ
16. หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ     กรรมการ
17. หัวหน้างานการจัดการศึกษา     กรรมการ
18. หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา      กรรมการ
19. หัวหน้างานบริหารทั่วไป     เลขานุการ