บุคลากร

ผศ.เจนตา แก้วไฝ
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63700)

อีเมล์ : jenta.k@yru.ac.th


อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63700)

อีเมล์ : suphawini.l@yru.ac.th


อาจารย์ซูซัน หามะ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63700)

อีเมล์ : susan.h@yru.ac.th


อาจารย์สุไรดา กาซอ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63700)

อีเมล์ : suraida.k@yru.ac.th


อาจารย์ภานุวัฒน์ ศรีมาฆะ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63700)

อีเมล์ : panuwat.s@yru.ac.th


นายกามารูดิง มะโระ
(เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 ()

อีเมล์ : kamaruding.m@yru.ac.th