ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 5 (20)

26 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ห้องประชุม:เรียน

ข้อปฏิบัติในการขออนุมัติใช้ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ
ขั้นตอนการขออนุมัติ
1. ตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุมว่างหรือไม่
2. กรณีห้องประชุมว่าง ทำการโหลด File (แบบฟอร์ขออนุมัติใช้ห้องประชุม)
3. เขียนแบบฟอร์โดย แนบเอกสารประกอบพิจารณา - โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว หรื่อ - หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
4. ยื่นแบบฟอร์ม สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (เพื่อเสนอตามลำดับ)
5. ติดต่อ สอบถาม สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ (รออนุมัติ)
หมายเหตุ 
- การอนุมัติใช้ห้องประชุมขออย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนวันจัดกิจกรรม
- เบอร์ 073-299630 IP Phone 60000
- แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา