บุคลากรสายวิชาการ

17 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) บุคลากร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร                                                    
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                                                               
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด                                                                   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี                                                                    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิตอล                                                    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน    

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
หลักสูตรบริหารธุรกิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจทัลและนวัตกรรม