ผู้บริหาร

17 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) บุคลากร

รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (6001)

อีเมล์ : nantharat.n@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านบัญชี (Accounting)
- ด้านภาษีอากร (Taxation)
- วิจัยทางการบัญชี (Accounting research)
- ด้านการบริหารธุรกิจ (Business management)
- ด้านการตลาด (Marketing)
- ด้านการท่องเที่ยว (Tourism)

ดร.สุกฤษตา รักสุจริต
(รองคณบดีฝ่ายบริหาร)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (60002)

อีเมล์ : sukrita.r@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านบัญชี (Accounting)
- ด้านภาษีอากร (Taxation)
- วิจัยทางการบัญชี (Accounting research)

 

ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 0808714720 (61301)

อีเมล์ : nimarunee.h@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

- Information and Communication Technology for Education
- Management Information System
- Human Performance Technology

ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
(รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299630 (63802)

อีเมล์ : ganyarat.p@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

- ด้านการจัดการ​
- ด้านการค้า

 

ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง
(ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (61001)

อีเมล์ : dussadee.n@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

- Entrepreneurship
- Strategic Planning
- Business Research

ดร.อรวรรณ วรานันตกุล
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (61700)

อีเมล์ : orwan.w@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

- Management

 

นายนาซือรี เต๊ะกาแซ
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9630 (61201)

อีเมล์ : nasueree.t@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ การเบิกจ่ายด้านการเงิน

อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร
(หัวหน้างานจัดการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (61301)

อีเมล์ : benyada.l@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

- การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern trade Business management)
- การวางแผนภาษีบุคคล (Personal tax planning)

 

ดร.นุชนภา เลขาวิจิตร์
(รักษาการหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (61101)

อีเมล์ : nuchnapha.l@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

- Strategic Management 
- Business Research 
- Business Management

อาจารย์วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073299630 (63600)

อีเมล์ : wasanthanawin.h@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

- Artificial Intelligence Natural language processing focus on text Big data.