ขอแสดงความยินดีอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีแงษ์ ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ฐาน TCI กลุ่ม 1

10 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) BN ผลงานวิชาการ:ตีพิมพ์
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีแงษ์  ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการ ฐาน TCI กลุ่ม 1 การทดลองใช้โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปในสามจังหวัดชายแดนใต้ สหวิทยาการและความยั่งยืนปริทรรศน์ไทย (E-ISSN: 2985-2684)บีที่13 ฉบับที่1 (มกราคม - มิถุนายน 2567)