วจก.มรย.สก.สว. หารือ จัดทำงานวิจัยตามความต้องการของคนในพื้นที่ จชต. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

10 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤษตา รักสุจริต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายบริหารและโครงการพิเศษ เข้าร่วมหารือประชุมบูรณาการงานวิจัยและใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับฟังแนวทางประเด็นในการทำงานวิจัยตามความต้องการของคนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สก.สว.) รับฟังโจทย์ความต้องการของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ ทั้งมิติความขัดแย้ง มิติการพัฒนาคุณภาพชีวิต มิติปัญหาทางสังคม เป็นต้น โดยมี แพทย์หญิง เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมเป็นประธานในการประชุมหารือ ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้