วจก.มรย.ร่วมกิจกรรมเวทีรับฟังความต้องการด้านการวิจัยด้านสันติภาพและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

9 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผศ.ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกิจกรรมเวทีรับฟังความต้องการด้านการวิจัย ด้านสันติภาพและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการบูรณาการงานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย เพื่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา