วจก.มรย.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและเพื่อชี้แจงการจัดเวทีนำเสนอและจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ กิจกรรม Soft power

27 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2567คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผศ.ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย

อาจารย์ ดร.นุชนภา เลขาวิจิตร์ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและเพื่อชี้แจงการจัดเวทีนำเสนอและจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ กิจกรรม Soft power  ณ ห้องปิงหลางชิง ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา