วจก.มรย.ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับทีม ทปอ.มรภ. ทั่วประเทศ ในงาน มรย. 90 ปี

19 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

วันที่ 19  มิถุนายน 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ มูเล็ง รองคณดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับทีม ทปอ.มรภ. ทั่วประเทศ ในงาน มรย. 90 ปี โดยมี อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธานการประชุม เพื่อวางกำหนดการ ผู้รับผิดชอบ และแผนการต้อนรับ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting)