วจก.มรย.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

13 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น3 อาคาร4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา