วจก.มรย.เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา”

10 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม


(วันที่ 1-3,7-9 มิถุนายน 2567) ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย นางสาวซีรา มูซอ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยา” จัดโดยสมาคมจิตวิทยาแนะแนวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ดีเอส อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ มีเจตคติที่ดีในการช่วยเหลือนักศึกษา รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา