วจก.มรย.ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับงานวิชาการ

10 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (10 มิถุนายน 2567) ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย นางสาวซีรา มูซอ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับงานวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ วาระเพื่อพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง สัดส่วนภาระงานและวิธีการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการและผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป ซึ่งจะนำผลการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวในวันนี้ นำเสนอที่ประชุม ทบม. เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ