วจก.มรย.ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในการนำเสนอผลงานวิชาการ 1st International Symposium on Management Sciences [ISMS 2024] ณ Sapa Green Forest ประเทศเวียดนาม

10 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7-11 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผศ.ดร.สุกฤษตา รักสุจริต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยผศ.ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ดร.นุชนภา เลขาวิจิตร์  หัวหน้างานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ สาขาการตลาด  สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาการเงินและการลงทุน สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ 1st International Symposium on Management Sciences [ISMS 2024] (International Social Sciences and Business Research Conference [ISSBRC S2/2024])   ณ Sapa Green Forest ประเทศเวียดนาม