วจก.มรย.ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่ 1/2567

4 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่ 1/2567 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธานในการประชุม ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคาร 20