วจก.มรย. ประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานแม่บ้าน คณะวิทยาการจัดการ

31 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนายนาซือรี เต๊ะกาแซ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย พร้อมด้วย นางนิตยา กุลหาบ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานแม่บ้านของคณะวิทยาการจัดการ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้นที่1 คณะวิทยาการจัดการ