วจก.มรย.ร่วมประชุมติมตามการดำเนินงาน คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2567

23 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์  พินิจจันทร์ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567  เพื่อติดตามการดำเนินงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องงานจัดการศึกษา ชั้น1 คณะวิทยาการจัดการ