วจก.มรย.เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ"

23 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์  พินิจจันทร์ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในกิจกรรมครั้งนี้ มีการบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากทีมวิทยากรจากศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมหลานซา ชั้น ๕ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา