วจก.มรย.จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเรื่อง การออกแบบงานวิจัยที่ใช้สถิติเชิงปริมาณ SEM

14 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14  พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผศ.ดร.สุกฤษตา รักสุจริต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ มูเล็ง รองคณดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการ กิจกรรม เสวนาในหัวข้อเรื่อง การออกแบบงานวิจัยที่ใช้สถิติเชิงปริมาณ SEM กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนบทความวิจัยและการออกแบบงานวิจัยที่ใช้สถิติเชิงปริมาณ SEM ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถนำส่งตีพิมพ์ได้สำเร็จ  โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์ ดร.สรพล บูรณกูล และ ดร.สกาวรัตน์ จรุงนันทกาล ผู้มีความเชี่ยวชาญ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมห้องปฏิบัติการ YRU Biz  ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา