วจก.มรย.ร่วมประชุมหารือทีมนักวิจัย เพื่อดำเนินการจัดทำแผนโครงการวิจัยสำหรับของบประมาณ (Fundamental Fund: FF) ปีงบประมาณ 2569 (ต่อเนื่อง)

7 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน ในการประชุมหารือทีมนักวิจัย เพื่อดำเนินการจัดทำแผนโครงการวิจัยสำหรับของบประมาณ (Fundamental Fund: FF) ปีงบประมาณ 2569 (ต่อเนื่อง) ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา