วจก.มรย.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ครั้งที่ 5/2567

7 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ครั้งที่5/2567 เพื่อพิจารณางบประมาณวิจัยทุน (Fundamental Fund: FF)  ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ ห้องประชุม หยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา