วจก.มรย.เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์

1 พฤษภาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

วันที่ 25-26 เมษายน 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย นางนิตยา กุลหาบ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา และเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่