วจก.มรย. ประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานแม่บ้าน คณะวิทยาการจัดการ และการใช้งานระบบ Happy Building

29 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

วันที่ 29 เมษายน2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนายนาซือรี เต๊ะกาแซ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานแม่บ้าน คณะวิทยาการจัดการ และการใช้งานระบบ Happy Building โดยมีทีมแม่บ้านและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้นที่1 คณะวิทยาการจัดการ